คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: คู่มือครู

คู่มือครู.pdf
วัยรุ่นช่วงวัยที่ต้องการหาเอกลักษณ์ อยากรู้อยากเห็น อยากลอง ต้องการอิสระจากครอบครัว การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้เรื่องจิตวิทยาการดำเนินชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่ดี…

Position: 1316 (192 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2