คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: การปฐมพยาบาลทางใจสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤตและสูญเสีย : คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

9789241548618-tha (1).pdf
คู่มือปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) แก่ผู้คนหลังประสบเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นั้น ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่กำลังมีความทุกข์ โดยเคารพด้านมนุษยธรรม…

Position: 1230 (117 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2