Browse Items (7 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2016-01-01"

_หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่_2559.pdf
"ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่" คู่มือที่จะช่วยพ่อแม่และผู้ปกครอง เสริมสร้างความฉลาดในเด็ก ผ่านการเล่นหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความสนุกสนาน โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้าน และยังเป็นการใช้เวลาคุณภาพในการสร้างความผูกพันกับเด็ก…

วิถีการดาเนินโรคของโรคติดสุราหลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 ปี.pdf
การศึกษาวิถีการดำเนินโรคของโรคติดสุราหลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 ปี และปัจจัยที่มีผลต่อวิถีการดาเนินโรคในแต่ละรูปแบบของผู้ป่วยติดสุราในภาคเหนือ สาเร็จด้วยดีตามแผนที่กาหนดไว้…

5-5948-1487561228.pdf
คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัย รวมถึงสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียน…

230117030434.pdf
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้ครู ได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริม และจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งสามารถใช้ในการติดตามเพื่อดูพัฒนาการทางอารมณ์ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดเมื่ออายุเพิ่มขึ้น

D0000111 6-11 ผปค.pdf
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครองได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริม และจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป…

sicam-01-19-03-2019 (1) 3-5 ครู.pdf
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป…

EQ 3-5 ปี.pdf
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งสามารถใช้ในการติดตามเพื่อดูพัฒนาการทางอารมณ์ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2