คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (132 total)

  • Type is exactly "คู่มือ"

มาตรฐานSOPs-22.pdf
ปัญหาพฤติกรรมรุนแรงในสังคมเพิ่มมากขึ้น ความรุนแรงในสังคม 5 เดือน (พ.ค. - ก.ย. 2565) จำนวน 2,300 ข่าว พบว่าร้อยละ 18 ของความรุนแรงมาจากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ร้อยละ 22 ของความรุนแรงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ 38 ของความรุนแรงมาจากการดื่มสุรา…

Position: 38 (2402 views)

3.เพื่อนช่วยเพื่อน.pdf
เพื่อน…ย่อมเป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตของเรามีสีสัน มีความสนุกสนานเป็นคู่คิดก็ได้ ยามมีสุขก็จะร่วมสุขด้วยกัน และยามทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันกับเพื่อน หรือเพื่อนมีความเดือดร้อนใจ ต้องการใครสักคนร่วมเห็นใจ ร่วมคิดหาทางแก้ไขบ้าง

เรา…ในฐานะที่เป็นเพื่อน…

Position: 1166 (220 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2