คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Subject is exactly "เด็ก"

Screenshot (142)1.png
Infographic เกราะคุ้มใจวัยเด็ก โดย นายแพทย์ชูเกียรติ ยงพิทยาพงศ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

Position: 1325 (121 views)

การจัดท่าทางที่เหมาะสมสำหรับเด็ก-2-scaled1.jpg
เนื่องจากกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเด็กมีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแรงทำให้ไม่สามารถทรงตัวในท่าต่างๆ ได้ เช่นเด็กปกติ การจัดท่าที่ถูกต้องเหมาะสใกับเด็กจะช่วยควบคุมอาการเกร็ง และกระดุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ วิธีการจัดท่าต่างๆ ในท่ายืน เดิน นั่ง

Position: 1337 (115 views)

1. หนังสือ เดินหน้า สร้างเด็กไทยไอคิวดี.pdf
ผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 และองค์ความรู้เที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูบสำหรับการพัฒนาเด็กไทย และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย

Position: 1319 (128 views)

17.คู่มือการดำเนินงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3-11 ปี สำหรับครู.pdf
แนวทางงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3-11 ปี สำหรับครู ในสถานศึกษาระดับประถม ในการพัฒนาเด็ก ครูมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ…

Position: 135 (1539 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2