คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (5 total)

  • Publisher is exactly " กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข"

6. แผ่นพับ -  5ร.ดูแลใจ.pdf
วิธีดูแลจิตใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้หลัก 5 ร. มีอะไรบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Position: 542 (490 views)

ขั้นตอนการดูแลจิตใจบุคลากรด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2.pdf
Flow Chart หรือ ผังไหล แสดงขั้นตอนการดูแลจิตใจบุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้ง QR Code แบบประเมินความเครียด (ST-5) และแบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout)

Position: 470 (569 views)

8. แผ่นพับ - เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติก กลัวโรคโควิด-19.pdf
เด็กออทิสติกก็มีความกังวลและความกลัวต่อโควิด 19 เช่นเดียวกัน แต่พวกเขาจะแสดงออกมาไม่เก่ง แต่สามารถสังเกตได้ เช่น พูดและถามเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ซึ่งพ่อแม่สามารถช่วยลดความกังวลนี้ได้ จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Position: 691 (400 views)

63100704202_S__116613127.pdf
แผนผังแสดงแนวทางการดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยใช้หลัก 3 ส พลัส และแบบประเมิน 8Q รวมไปถึงการแปลผล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในอินโฟกราฟิกแผ่นนี้

Position: 545 (487 views)

แบบคัดกรอง Covid-19(รวม).pdf
แบบคัดกรองความกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีทั้งหมด 5 ข้อ แต่ละข้อมีระดับให้เลือก 3 ระดับ (1 คือ ไม่มี 2 คือ ปานกลาง 3 คือ มาก/ประจำ) เมื่อทำเสร็จสามารถทราบผลจากการแปลผลในรูปแบบของช่วงคะแนนได้ พร้อมทั้งมีคำแนะนำไว้นำไปปฏิบัติอีกด้วย

Position: 429 (631 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2