คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (9 total)

  • Date is exactly "2021-10-25"

สื่อคลายเครียด ต่างด้าว.pdf
9 วิธีจัดการความเครียด (ภาษาพม่า)

Position: 426 (543 views)

คู่มือหลักสูตรร้านยาสำหรับผู้อบรม.pdf
หลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชส าหรับเภสัชกรเครือข่ายในผู้ป่วยจิตเวชรับยาเดิมหลักสูตรการฝึกอบรมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านขายยาเพื่อให้สามารถจ่ายยาเดิมให้แก่ผู้ป่วยและให้การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชได้ มีการก…

Position: 289 (749 views)

ภาวะหมดไฟ.pdf
infographic ภาวะหมดไฟ เติมได้ด้วย 4 ต

Position: 798 (306 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2