คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Date is exactly "2021-01"

1646620242489.pdf
โควิด-19 โทรตาม ถามเยี่ยม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

Position: 872 (470 views)

1646618830866.pdf
Bipolar

Tags: ,

Position: 742 (510 views)

1646618409249-converted.pdf
การพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช พยาบาลต้องมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช และความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนิติจิตเวชเป็นอย่างดีจึงจะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านจิตใจ และสังคม…

Position: 705 (519 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2