Browse Items (2 total)

  • Date is exactly "2017"

1 (3)_compressed.pdf
ประเทศไทยได้มีการประกาศนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ภาคราชการจำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลได้ ภายใต้ทรัพยากรณ์อันจำกัด ดังนั้นการที่สามารถคาดการณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด…

คู่มือการดำเนินงานฉบับปรุงปรุงใหม่2560.pdf
คู่มือการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2