คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เอกสารประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

Dublin Core

Title

เอกสารประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

Collection Items

Proceedings การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 : สุขภาพจิต โควิด สิบเก้า
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ VDO Conference Live Streaming (Cisco WebEx Meeting) ณ ห้องประชุม อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

Proceedings การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 : โลกเปลี่ยนไป มิติใหม่ด้านสุขภาพและสุขภาพจิต
18th Annual International Mental Health Conference "Mental Health in a Changing World: The New Challenges"

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Proceedings การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 : สุขใจ....วัยทำงาน
17th Annual International Mental Health Conference and 15th Annual Child Mental Health and Psychiatry Conference "Mental Health in the Workplace"

วันที่ 1 -3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Proceedings  การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้
16th Annual International Mental Health Conference and 14th Annual Child Mental Health and Psychiatry Conference “Depression: Let’s Talk”

วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 ร่วมกับประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 : สติ วิถีแห่งสุขภาพดี
15th Annual International Mental Health Conference and 13th Annual Child Mental Health and Psychiatry Conference “Mindfulness for Healthy Lives”

วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Proceedings การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 : สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่
ภายใต้ชื่อ “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ : New Normal Mental Health” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา และผ่าน VDO Conference, Live Streaming, TNN, Facebook และ YouTube

รายงานการประชุมทางวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
รายงานการประชุมทางวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Mental Health in the post COVOD-19 era: Challenges and the way forward ร่วมกับการประชุมวิชาการสุขภาพจิตโลกครั้งที่ 22 (22ND WPA WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY)…
View all 9 items
Collection créée par Super User

Collection Tree

Social Bookmarking

Position: 8 (3093 views)