คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Recently Added Items

ระบบเวชระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล Personal Health Record (PHR) รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

Capture.PNG

ระะบบเวชระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล Personal Health Record (PHR) ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สามารถใช้งานได้ผ่านช่องทาง Line OA…

โครงการสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานในสถานประกอบกิจการ

66-07-17-รายงาน_สสส.pdf

รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ เป็นโครงการสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ…