คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Recently Added Items

รายงานวิจัย
ระบาดวิทยากลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทย:
การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2556

3-3. full paper_ICD worawan chutha_2566.pdf

การศึกษา “ระบาดวิทยากลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทย:การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2556” ครั้งนี้…

รายงานวิจัย
ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุข
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2-3. full paper_Burn out+CV_worawwan chutha_2565.pdf

การศึกษา “ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” …

รายงานวิจัย
ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1-3 full paper_str+CV_worawan chutha_2565 (1).pdf

การศึกษา “ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจประชาชนไทยทั่วประเทศ…