คลังความรู้ทางวิชาการในด้านสุขภาพจิต และคลังเอกสารดิจิทัล ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Recently Added Items

1638507123048.pdf

คลิปเสียง สื่อประชาสัมพันธ์คลิปเสียง ความรู้เกี่ยวกัโรค Covid-19 (ภาษาอีสาน)

สื่อประชาสัมพันธ์คลิปเสียง ความรู้เกี่ยวกัโรค Covid-19 (ภาษาอีสาน)

3_002.pdf

แผ่นพับเรื่อง การดูแลสังคมจิตใจของผู้ถกกัน

การดูแลสังคมจิตใจของผู้ถกกัน

163.pdf

video การจัดการความเครียด

การจัดการความเครียด

16 (2).pdf

video การสร้าง "วัคซีนใจในชุมชน" ในสถานการณ์การระบาด COVID-19

วัคซีนใจในชุมชน (Community vaccines) ด้วยหลัก "4 สร้าง 2 ใช้"
วัคซีนใจในชุมชน หมายถึง…

-3.1.pdf

แผ่นพับเรื่อง สร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัยโควิด-19

สร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัยโควิด-19

16.pdf

แผ่นพับแยกตัว? ที่บ้านอย่างไรให้มีความสุข

แยกตัว? ที่บ้านอย่างไรให้มีความสุข

รูปเล่ม 4สร้าง 2 ใช้ ปรับแก้ 20 พ.ค.63.pdf

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชน (ในสถานการณ์COVID19)

วิทยากรหลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชน (ในสถานการณ์COVID19)

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Featured Item

infographic PTSD โรคเครียดภายหลังภยันตราย

ptsd.pdf

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โรคเครียดภายหลังภยันตราย เช่น ภัยพิบัติ การก่อการจราจล การฆาตกรรม สงคราม เป็นต้น…

X