คลังความรู้ทางวิชาการในด้านสุขภาพจิต และคลังเอกสารดิจิทัล ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Recently Added Items

คำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงภาวะเครียดหลังเหตุรุนแรง.pdf

คำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงภาวะเครียดหลังเหตุรุนแรง "สำหรับเด็กเล็ก"

คำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงภาวะเครียดหลังเหตุรุนแรง "สำหรับเด็กเล็ก"

การสร้างวินัยเชิงบวก.pdf

การสร้างวินัยเชิงบวก

วินัยเชิงบวก” ยืนอยู่บนหลักความเชื่อที่ว่า ไม่มีเด็กคนใดเป็นเด็กเลวร้าย มีแต่การแสดงออกพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีพฤติกรรมดีต้องได้รับการสอนและสนับสนุน…

47.สั่งสมองให้เลิกเสพ.pdf

สั่งสมองให้เลิกเสพด้วยสติและชีวิตที่มีคุณค่า

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด การไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดและการใช้ชีวิตด้วยสติและมีคุณค่าโดยไม่พึ่งยาเสพติด…

4.คู่มือป้องกันและแก้ไขการมีเพศสัมพันธก่อนวัยอันควร for ลูกค้า.pdf

คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยำวชนเรื่อง “กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเรื่องเพศและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” สำหรับอาสาสมัคร แกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE /แกนนำเยาวชน…

27.manualEQEdit56.pdf

คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” สำหรับอาสาสมัคร / แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุง ปี 2556

คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE /แกนนำเยาวชน…

34.คู่มือการดำเนินงานฉบับปรุงปรุงใหม่2560.pdf

คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉบับปรับปรุง ปี 2560

คู่มือการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TOBE NUMBER ONE)…

40.คำปรึกษาพระราชทาน.pdf

หนังสือคำปรึกษาพระราขทานองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็นคนเก่งคนดีมี
ความสุข…

44.องค์ความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต.pdf

หนังสือองค์ความรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

“เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักมีปัญหาทางด้านจิตใจ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในทางที่เหมาะสมได้…

Search

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Featured Item

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับย่อ) สำหรับครู/ผู้ดูแล

sicam-01-19-03-2019 (1) 3-5 ครู.pdf

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก…

X