ผลกระทบทางสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ และบาดแผนทางจิตใจที่มีต่อ บุคคล ครอบครับ และชุมขน: องค์ความรู้และการช่วยเหลือ

Dublin Core

Description

ผลกระทบทางสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ และบาดแผนทางจิตใจที่มีต่อ บุคคล ครอบครับ และชุมขน: องค์ความรู้และการช่วยเหลือ

Date

Rights

ลิขสิทธิ์ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

PDF

Identifier

ISBN: 974-415-172-2

Date Copyrighted

Text Item Type Metadata

Original Format

book

Social Bookmarking