คู่มือกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในวัยรุ่นอายุ 16 - 18 ปี

Dublin Core

Description

วัยรุ่นช่วงอายุ 16 - 18 ปีเป็นระยะวัยรุ่นตอนกลางซึ่งพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและความรู้สึกนึกคิดจะมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปจัดเป็นช่วงอายุของวัยรุ่นที่แท้จริง เป็นช่วงวัยที่เน้นการเข้ากลุ่ม การมีพื้นที่ของกลุ่ม เรียนรู้การตัดสินใจ มีความอดทนมุ่งมั่น เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและกลุ่มเพื่อนผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำและยังเป็นวัยที่กำลังค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง หรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์ (Identity)กำลังก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพึ่งตนเองได้โดยวัยรุ่นจะต้องค้นหาและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสังคมอันกว้างใหญ่ที่มีแต่สิ่งแปลกใหม่ที่เพิ่งรู้จัก

Contributor

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-860-1

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking