Browse Items (1 total)

  • Tags: สำหรับนักวิชาการสาธารณสุข

คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท.pdf
จากการศึกษาในประเทศไทย พบว่า ผู้รับบริการในโรงพยาบาลชุมชนมีปัญหาทางจิตเวชสูงถึงร้อยละ 45 แพทย์และพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุขมีความต้องการคู่มือทางวิชาการที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สั้น กระชับ เพื่อการวินิจฉัย ดูแล และช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2