คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ติดเชื้อ

โครงการพัฒนา ดื่มแล้วหย่อน ก่อนติดเชื้อ.pdf
กล่องหย่อนแก้วน้ำ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่เหมาะสม ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล และมีแนวทางในการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลให้แก่ผู้ป่วยโรคจิตเวชเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Position: 1193 (18 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2