Browse Items (2 total)

  • Tags: คู่มือฝึกอบรม

1-คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ปี63.pdf
กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังใจ (resilience) นี้ จึงได้พัฒนาคู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM)…

32.pdf
การให้การปรึกษานอกจากจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจให้กลับมามีความเข้มแข็ง หาทางออกและยืนได้ด้วยตนเองได้แล้ว ยังพบว่าในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบการให้บริการสาธารณสุข…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2