Browse Items (1 total)

  • Tags: กักตัว

14 วันบันทึกแห่งชัยชนะ.pdf
จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดได้ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง การป้องกันการแพร่ระบาดเป็นสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้ด้วยการกักตัวอยู่ในที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจ อาจมีความเศรียด ไม่สบายใจ ตลอดจนกังวลจได้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2