เลือกดูจากรายการ


messageImage_1634707449906.pdf

คลิปเสียง ผลกระทบต่อจิตใจเด็กในสถานการณ์ COVID-19 (ภาษามาลายู)

ผลกระทบต่อจิตใจเด็กในสถานการณ์ COVID-19 (ภาษาไทย)

Position: 577 (7 views)

messageImage_1634707449906.pdf

คลิปเสียง ผลกระทบต่อจิตใจเด็กในสถานการณ์ COVID-19 (ภาษาไทย)

ผลกระทบต่อจิตใจเด็กในสถานการณ์ COVID-19 (ภาษาไทย)

Position: 562 (8 views)

messageImage_1634700022018.pdf

อาชีพ บัตรภาพส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านภาษา

VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid–19 ผ่านสื่อดิจิทัล…

Position: 588 (5 views)

messageImage_1634700022018.pdf

สระและพยัญชนะไทย บัตรภาพส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านภาษา

VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid–19 ผ่านสื่อดิจิทัล…

Position: 592 (4 views)

messageImage_1634700022018.pdf

ผัก บัตรภาพส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านภาษา

VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid–19 ผ่านสื่อดิจิทัล…

Position: 588 (5 views)

messageImage_1634700022018.pdf

สี บัตรภาพส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านภาษา

VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid–19 ผ่านสื่อดิจิทัล…

Position: 592 (4 views)

messageImage_1634700022018.pdf

วันและเดือน บัตรภาพส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านภาษา

VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid–19 ผ่านสื่อดิจิทัล…

Position: 592 (4 views)

messageImage_1634700022018.pdf

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ บัตรภาพส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางด้านภาษ

VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid–19 ผ่านสื่อดิจิทัล…

Position: 592 (4 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X