คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (839 total)

  • Rights Holder is exactly "กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข"

4.PNG
คู่มือเล่มนี้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ เช่น คุณลักษณะทั่วไป ต้องรู้จริง ถ่ายทอดเป็น จรรยาบรรณ ข้อเสนอแนะ เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี

Position: 1199 (27 views)

3.PNG
การเขียนใบสมัคร เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารสมัครคัดเลือก เกณฑ์พิจารณาผลงานและคุณสมบัติของผู้สมัคร

Position: 1211 (20 views)

1.PNG
คู่มือการเตรียมตัวพบแพทย์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการและขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนพบแพทย์

Position: 1205 (22 views)

Capture.PNG
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานยาจิตเวชที่ถูกต้อง วิธีการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับบริการเปลี่ยนพฤติกรรมความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ

Position: 1209 (21 views)

1684.jpg
หนังสือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่นการประเมินภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น แบบประเมินความเศร้า แนวทางการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า แนวทางการดูแลตาม one page แบบประเมิน

Position: 1213 (18 views)

1688.jpg
หนังสือ Long COVID เจอ จ่าย เจ็บ แต่ไม่จบ มีเนิ้อหาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เช่น Long COVID คิออะไร ประเภท Long COVID อาการ Long COVID ที่พบบ่อย อาการ Long COVID กับสุขภาพจิต

Tags:

Position: 1217 (15 views)

คู่มือกลุ่มเปราะบาง นสค. 230227 (final).pdf
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เศรษฐกิจและสังคม ภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตให้บุคคลและสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง หาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย…

Position: 1195 (39 views)

มาตรฐานSOPs-22.pdf
ปัญหาพฤติกรรมรุนแรงในสังคมเพิ่มมากขึ้น ความรุนแรงในสังคม 5 เดือน (พ.ค. - ก.ย. 2565) จำนวน 2,300 ข่าว พบว่าร้อยละ 18 ของความรุนแรงมาจากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ร้อยละ 22 ของความรุนแรงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ 38 ของความรุนแรงมาจากการดื่มสุรา…

Position: 333 (455 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2