คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน"

4.วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน_compressed.pdf
โดยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านภาษา ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว และด้านการช่วยเหลือตนเอง แต่ละด้านจะมีวิธีการหรือกิจกรรมอะไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Position: 460 (583 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2