คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "ขั้นตอนการดูแลจิตใจบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2"

ขั้นตอนการดูแลจิตใจบุคลากรด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2.pdf
Flow Chart หรือ ผังไหล แสดงขั้นตอนการดูแลจิตใจบุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้ง QR Code แบบประเมินความเครียด (ST-5) และแบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout)

Position: 379 (249 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2