Browse Items (2 total)

  • Tags: bullying

_Self-Control63.pdf
พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใน 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ใช้โปรแกรม และ 2) กลุ่มเป้าหมาย โดยในกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม ประกอบด้วย ครูประจำชั้น ครูที่ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา) มุ่งหวังให้ครูเกิดความตระหนัก…

Bullying-การกลั่นแกล้งรังแก-scaled.pdf
infographic Bullying การกลั่นแกล้งรังแก มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การกลั่นแกล้งแบ่งออกเป็น 4…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2