Browse Items (1 total)

  • Tags: หลักสูตรแกนกลาง

center_court.pdf
หลักสููตรนี้เป็นการสรุปรวบยอดความรู้และทักษะการให้้คำปรึกษาเพื่่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อมสร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ให้้คำปรึกษามีการสร้างความรู้ความเข้้าใจผ่่านการทำกิจกรรมและการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2