Browse Items (1 total)

  • Tags: หลักสูตรการให้คำปรึกษำครอบครัว

family_(book 3).pdf
หลักสูตรเล่มนี้ต่อยอดจาก 1. หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2. หลักสูตรการให้คำปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด สำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล ที่ผู้ให้คำปรึกษาต้องผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้น…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2