Browse Items (13 total)

  • Tags: ผลงานวิจัย

รวมเล่ม R2R และ CQI-ฉบับ 20 เม.ย. 65.pdf
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จัดทำเล่มผลงานผลการพัฒนางานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research)…

ญาดา_เผยแพร่_เล่มวิจัย PWBS Thai.pdf
การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคลากรหลายฝ่าย

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ที่อนุญาตให้…

การสร้างแบบปรเมินความเครียดด้วยรูปภาพ.pdf
การวิจัยการสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross- sectional descriptive study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ สาหรับประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

วิธีดำเนินกำรวิจัย…

1_merged (1).pdf
โรคออทิสติกเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษานาน จำเป็น ต้องอาศัยผู้ปกครองให้การดูแล เพราะต้องรักษาต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกรับรู้ว่าเป็นภาระการดูแล การช่วยเหลือผู้ปกครองกลุ่มนี้จึงเป็นหน้าที่ของพยาบาลและทีมสุขภาพ…

ilovepdf_merged (1).pdf
ปัจจุบันพบว่า ผู้ติดสุราเข้ามาบาบัดรักษาในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์มากกว่ายาเสพติดชนิดอื่นๆ และมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน มีภาวะแทรกซ้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต มีระยะวันนอนในโรงพยาบาลนาน และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงกว่ายาเสพติดชนิดอื่นๆ…

นางสาวภัทรศรี โตตาบ.pdf
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยความเครียดในการทำงานและคุณภาพชีวิตในการทำงาน : กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยความเครียดในการทำงาน…

ความชุกของโรคซึมเศร้าในคนไทย.pdf
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและการกระจายของโรคซึมเศร้าในประชากรไทย

วิธีการ การศึกษาระดับชาติครั้งนี้ เป็นการศึกษา แบบพรรณนา ( Descriptive Study) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจ ( Survey Research) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวในชุมชน ( Face…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2