Browse Items (13 total)

  • Tags: ผลงานวิจัย

merged file.pdf
ภาคนิพนฉบับนี้ สำเร็จเรียบร้อยได้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย GFMIS ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายพัสดุ ของกองคลัง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ของสำนักงานเลขนุการกรม กองแผนงาน สำนักสุขภาพจิตสังคม…

ญาดา_เผยแพร่_เล่มวิจัย PWBS Thai.pdf
การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคลากรหลายฝ่าย

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ที่อนุญาตให้…

7_merged.pdf
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กไทยวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี จำนวน 2,079 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา…

การสร้างแบบปรเมินความเครียดด้วยรูปภาพ.pdf
การวิจัยการสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross- sectional descriptive study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ สาหรับประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

วิธีดำเนินกำรวิจัย…

ความชุกของโรคซึมเศร้าในคนไทย.pdf
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและการกระจายของโรคซึมเศร้าในประชากรไทย

วิธีการ การศึกษาระดับชาติครั้งนี้ เป็นการศึกษา แบบพรรณนา ( Descriptive Study) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจ ( Survey Research) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวในชุมชน ( Face…

ความชุกของโรคซึมเศร้าในคลีนิคผู้ป่วยนอก.pdf
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของโรคซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน และศึกษาความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับปัญหาการดื่มสุรา

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการศึกษาแบบสารวจในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน 5…

นางสาวภัทรศรี โตตาบ.pdf
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยความเครียดในการทำงานและคุณภาพชีวิตในการทำงาน : กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยความเครียดในการทำงาน…

ilovepdf_merged (1).pdf
ปัจจุบันพบว่า ผู้ติดสุราเข้ามาบาบัดรักษาในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์มากกว่ายาเสพติดชนิดอื่นๆ และมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน มีภาวะแทรกซ้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต มีระยะวันนอนในโรงพยาบาลนาน และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงกว่ายาเสพติดชนิดอื่นๆ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2