Browse Items (13 total)

  • Tags: ผลงานวิจัย

merged file.pdf
ภาคนิพนฉบับนี้ สำเร็จเรียบร้อยได้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย GFMIS ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายพัสดุ ของกองคลัง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ของสำนักงานเลขนุการกรม กองแผนงาน สำนักสุขภาพจิตสังคม…

ญาดา_เผยแพร่_เล่มวิจัย PWBS Thai.pdf
การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคลากรหลายฝ่าย

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ที่อนุญาตให้…

ความชุกของโรคซึมเศร้าในคนไทย.pdf
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและการกระจายของโรคซึมเศร้าในประชากรไทย

วิธีการ การศึกษาระดับชาติครั้งนี้ เป็นการศึกษา แบบพรรณนา ( Descriptive Study) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจ ( Survey Research) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวในชุมชน ( Face…

merged.pdf
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ของครอบครัวกับการพยายามฆ่าตัวตาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื,อศึกษาปัจจัยทางด้านครอบครัวที,มีผลต่อการพยายามฆ่าตัวตายของประชาชนจังหวัดตรัง เกี่ยวกับ…

นางสาวภัทรศรี โตตาบ.pdf
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยความเครียดในการทำงานและคุณภาพชีวิตในการทำงาน : กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยความเครียดในการทำงาน…

1_merged (1).pdf
โรคออทิสติกเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษานาน จำเป็น ต้องอาศัยผู้ปกครองให้การดูแล เพราะต้องรักษาต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกรับรู้ว่าเป็นภาระการดูแล การช่วยเหลือผู้ปกครองกลุ่มนี้จึงเป็นหน้าที่ของพยาบาลและทีมสุขภาพ…

รวมเล่ม R2R และ CQI-ฉบับ 20 เม.ย. 65.pdf
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จัดทำเล่มผลงานผลการพัฒนางานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2