Browse Items (1 total)

  • Tags: ประเมินพัฒนาการเด็ก

7_merged.pdf
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กไทยวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี จำนวน 2,079 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2