Browse Items (1 total)

  • Tags: ตัวชี้วัด

คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง).pdf
การประเมินผลในครึ่งแรกของปีงบประมาณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมสุขภาพจิตได้มบทวนสถานะการดำเนินงานของตัวชี้วัดในรอบครึ่งปีงบประมาณ ปีะกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2