Browse Items (1 total)

  • Tags: ฆาตกรต่อเนื่อง

7.pdf
ฆาตกรต่อเนื่อง = serial killer ฆาตกรที่ฆ่าคนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจทางจิตใจ ลักษณะที่พบได้บ่อยๆ มีความผิดปกติทางจิต ถูกกลั่นแกล้งหรือแยกตัวจากสังคมในวัยเด็กมีประวัติถูกทำทารุณกรรมทางร่างกาย/กระทำความผิด…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2