Browse Items (1 total)

  • Tags: การแพทย์ฉุกเฉิน

49.pdf
ผูมีปัญหาสุขภาพจิตทีมีอาการคลุ้มคลั่ง ก้าวร้าว อารมณ์ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี โอกาสสูง มากในการทำร้ายตนเอง ทำร้ายคนอื่นและทำลายข้าวของ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้สามารถเรียกใช้และนำส่งสถานบริการสุขภาพด้วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2