Browse Items (1 total)

  • Tags: การจัดการภาวะเสพติด

drug_court.pdf
หลักสูตรเล่มนี้ถือเป็นหลักสูตรต่อยอดจาก “หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” โดยเป็นคู่มือสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อม สร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ให้คำ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2