คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (12 total)

  • Collection: รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต

รายงานฉบับสมบูรณ์.pdf
โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพจิต อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระยะต่อไป

Position: 1354 (166 views)

รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (Annual Report 2022)(Final).pdf
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ได้ดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2565 - 2569) โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน ทุกกลุ่มวัย…

Position: 1337 (184 views)

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565.pdf
กรมสุขภาพจิตมีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต คือ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดีและเจ้าหน้าที่มีความสุข และบรรลุตามยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 4 ยุทธศาสตร์ โดยรายงานประจำปีของกรมสุขภาพจิต…

Position: 1303 (231 views)

รายงานประจำปี 2564(1).pdf
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยทางจิตเวช และผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก หรือซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์…

Position: 303 (1061 views)

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต_ปี2559.pdf
Annual Report 2016, Department of Mental Health

Position: 327 (1006 views)

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี2558 -1.pdf
Annual Report 2015, Department of Mental Health

Position: 400 (844 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2