คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2023"

สุขภาพจิตในครูอาชีวศึกษา.pdf
ครูอาชีวศึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ในด้านอาชีพและเทคโนโลยี การเป็นครูอาชีวศึกษามีความต้องการในการรับมือกับความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตในการทำงานอยู่เสมอ ดังนั้น…

Position: 1176 (26 views)

คู่มือพบจิตแพทย์ฉบับการ์ตูน.pdf
คู่มือพบจิตแพทย์ฉบับการ์ตูน มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เช่น รู้จักจิตแพทย์ ก่อนพบจิตแพทย์ ระหว่างพบจิตแพทย์ เป็นต้น

Position: 1170 (34 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2