เลือกดูจากรายการ


แผ่นพับเมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติกกลัวโรคโควิด-19 .pdf

เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติกกลัวโควิด 19

เด็กออทิสติกก็มีความกังวลและความกลัวต่อโควิด 19 เช่นเดียวกัน แต่พวกเขาจะแสดงออกมาไม่เก่ง แต่สามารถสังเกตได้ เช่น พูดและถามเรื่องเดิมซ้ำ ๆ…

Position: 369 (35 views)

8. แผ่นพับ - เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติก กลัวโรคโควิด-19.pdf

เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติกกลัวโควิด 19

เด็กออทิสติกก็มีความกังวลและความกลัวต่อโควิด 19 เช่นเดียวกัน แต่พวกเขาจะแสดงออกมาไม่เก่ง แต่สามารถสังเกตได้ เช่น พูดและถามเรื่องเดิมซ้ำ ๆ…

Position: 378 (28 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X