Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "หลักสูตรวิทยากรการให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล"

expert_court.pdf
หลักสูตรวิทยากรการให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศาลนี้้ถือเป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาวิทยากรการให้คำปรึกษา ซึ่่งเป็นกลไกสำคััญสำหรัับการเพิ่่มศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาให้มีทักษะการให้คำปรึกษาการทำความเข้าใจชีวิตมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายและมีประสบการณ์…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2