Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "มีก้อนไม้ที่บ้านใช้ฝึกพัฒนาการอะไรให้ลูกได้บ้าง"

มีก้อนไม้ที่บ้านใช้ฝึกพัฒนาการอะไรให้ลูกได้บ้าง.pdf
infographic มีก้อนไม้ที่บ้านใช้ฝึกพัฒนาการอะไรให้ลูกได้บ้าง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ก้อนไม่เพื่อฝึกพัฒนาการลูก เช่น

ต่อก้อนไม้เป็นหอสูง
เลียนแบบต่อก้อนไม้เป็นแนวราบ
เลียนแบบการต่อก้อนไม้ 3 ก้อน โดยให้มีส่วนเชื่อมต่อกันได้ เป็นต้น
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2