Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยนํ้าท่วม การฟื้นฟูจิตใจหลังภัยนํ้าท่วม ฉบับประชาชน"

การฟื้นฟูจิตใจหลังภัยน้ำท่วม (กรมสุขภาพจิ.pdf
ปีพุทธศักราช 2554 แทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยนํ้าท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพย์สิน สุขภาพทั้งกายและใจของประชาชน

ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำเอกสารเรื่อง “ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยนํ้าท่วม”…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2