Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "ความชุกของโรคซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน"

ความชุกของโรคซึมเศร้าในคลีนิคผู้ป่วยนอก.pdf
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของโรคซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน และศึกษาความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับปัญหาการดื่มสุรา

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการศึกษาแบบสารวจในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน 5…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2