คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Subject is exactly "ความวิตกกังวล -- ผู้ป่วย
    จิตบำบัดแบบความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
    การรู้คิด"

9.pdf
infographic สุขได้แม้กังวลใจ สุขได้แม้ใจกังวล ความวิตกกังวลไม่ได้แย่เสมอไป ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 นี้ วิตกกังวลไว้บ้างก็จะช่วยให้ปลอดภัยจากความกลัวอละกังวล หากรู้ตัวว่ากำลังกลัววิตกกังวให้ท่านปรับมุมมองและความกังวล ดังนี้ ....

Position: 1140 (236 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2