Browse Items (2 total)

  • Publisher is exactly "ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน "

ebook-2565-lotteriology.pdf
เนื้อหาได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 2 ประการควบคู่กัน คือความพยายามที่จะมองนักพนันหวยอย่างพินิจพิเคราะห์ ขณะเดียวกันก็มองอย่างละเอียดลออต่อความเป็นมนุษย์ ส่วนแรกจะนำพาท่านไปทำความเข้าใจมายาคติ ตรรกะวิบัติของนักพนัน ความคิดและความเข้าใจผิดในลักษณะต่าง…

2019-Wittayakorn-gambling-addiction.pdf
หนังสือเล่มนี้ดัดแปลงมาจากรายงานวิจัยเรื่อง สรุปองค์ความรู้เรื่องจิตวิทยาของการพนันแบบเป็นปัญหา (Problem Gambling) ซึ่งผู้เขียนทำเสนอศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2562 โดยมุ่งให้เป็นหนังสือที่คนทั่วไปจะอ่านได้ง่ายขึ้น…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2