Browse Items (3 total)

  • Date is exactly "2022-03-28"

Bullying-การกลั่นแกล้งรังแก-scaled.pdf
infographic Bullying การกลั่นแกล้งรังแก มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การกลั่นแกล้งแบ่งออกเป็น 4…

การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย.pdf
infographic การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำฝนการเลือกนิทานให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่

อายุ 0-1 ปี
อายุ 1-2 ปี
อายุ 2-3 ปี
อายุ 4-6 ปี

มีก้อนไม้ที่บ้านใช้ฝึกพัฒนาการอะไรให้ลูกได้บ้าง.pdf
infographic มีก้อนไม้ที่บ้านใช้ฝึกพัฒนาการอะไรให้ลูกได้บ้าง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ก้อนไม่เพื่อฝึกพัฒนาการลูก เช่น

ต่อก้อนไม้เป็นหอสูง
เลียนแบบต่อก้อนไม้เป็นแนวราบ
เลียนแบบการต่อก้อนไม้ 3 ก้อน โดยให้มีส่วนเชื่อมต่อกันได้ เป็นต้น
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2