Browse Items (1 total)

  • Date is exactly "2019-11"

2019-Wittayakorn-gambling-addiction.pdf
หนังสือเล่มนี้ดัดแปลงมาจากรายงานวิจัยเรื่อง สรุปองค์ความรู้เรื่องจิตวิทยาของการพนันแบบเป็นปัญหา (Problem Gambling) ซึ่งผู้เขียนทำเสนอศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2562 โดยมุ่งให้เป็นหนังสือที่คนทั่วไปจะอ่านได้ง่ายขึ้น…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2