Browse Items (3 total)

  • Date is exactly "2011"

การฟื้นฟูจิตใจหลังภัยน้ำท่วม (กรมสุขภาพจิ.pdf
ปีพุทธศักราช 2554 แทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยนํ้าท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพย์สิน สุขภาพทั้งกายและใจของประชาชน

ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำเอกสารเรื่อง “ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยนํ้าท่วม”…

1_merged.pdf
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มหลายครอบครัวสำหรับผู้ป่วยจิตเภทและครอบครัว แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 1)…

7_merged.pdf
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กไทยวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี จำนวน 2,079 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2