คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Creator is exactly "อรรถนนท์ จันทรา
    "

สุขภาพจิตในครูอาชีวศึกษา.pdf
ครูอาชีวศึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ในด้านอาชีพและเทคโนโลยี การเป็นครูอาชีวศึกษามีความต้องการในการรับมือกับความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตในการทำงานอยู่เสมอ ดังนั้น…

Position: 1174 (27 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2