Browse Items (2 total)

  • Creator is exactly "หทัยชนนี บุญเจริญ"

ความชุกของโรคซึมเศร้าในคลีนิคผู้ป่วยนอก.pdf
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของโรคซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน และศึกษาความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับปัญหาการดื่มสุรา

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการศึกษาแบบสารวจในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน 5…

วิถีการดาเนินโรคของโรคติดสุราหลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 ปี.pdf
การศึกษาวิถีการดำเนินโรคของโรคติดสุราหลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 ปี และปัจจัยที่มีผลต่อวิถีการดาเนินโรคในแต่ละรูปแบบของผู้ป่วยติดสุราในภาคเหนือ สาเร็จด้วยดีตามแผนที่กาหนดไว้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2