คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Creator is exactly "กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในชายพุทธรักษา
    "

วอเอ๊ะๆ ยาๆ.pdf
การจัดทำผลงาน วอเอ๊ะ ๆ ยา ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารยาผู้ป่วยรับการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) เพื่อลดงบประมาณจากการที่ไม่ได้ใช้ยาในผู้ป่วย Hold ยา ECT ป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน

Position: 1172 (29 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2