Browse Items (4 total)

  • Creator is exactly "กรมสุขภาพจิต"

Capture.JPG
หลักการดูแลผู้สูงอายุแบบง่าย 3 อ 2 ส 1ย
มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323

161026147747019361.pdf
คณะผู้จัดทำมุ่งหวังให้องค์ความรู้ฉบับนี้้เป็น "เครื่องมือ" สำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่มีบทบาทเป็นนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) และภาคีเครือข่าย ได้รู้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2