หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

Dublin Core

Description

การดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันประชาชนต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต และมีความกังวลหลายด้าน ทั้งความกังวลเรื่องการปรับตัว การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ความกังวลเรื่องผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นการตระเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไป เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์แล้ว การมี “พลังใจที่เข้มแข็ง” นับเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกๆ ก็เพราะด้วยพลังใจนี้ ช่วยให้เรามีความอดทน สามารถยืนหยัด ปรับตัว และรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้ รวมทั้งนำพาให้เราเจริญเติบโตไปสู่วิถีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม

กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ เพื่อให้ผู้ประสบภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้เข้าถึงและเรียนรู้แนวคิด วิธีการและทักษะในการเสริมสร้าง “พลังใจ” ซึ่งได้บูรณาการไปกับการดำเนินงานเสริมสร้างพลังใจในครอบครัวและในชุมชน

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking