วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

Dublin Core

Description

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Date

Format

PDF

Language

Table Of Contents

1. ผลของการบำบัด start over and survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
โดย โกศล วราอัศวปติ, พ.บ., วรท ลำใย, พ.บ., กิตต์กวี โพธิ์โน, พ.บ., นพพร ตันติรังสี, ปร.ด., ปราณี จันทะโม, พย.ม.

2. ปัจจัยทำนายการกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนในภาคกลางของประเทศไทย
โดย ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ, พย.ม., ธานินทร์ สุธีประเสริฐ, ศษ.ม., สุภาพร บุญศิริลักษณ์, ภ.ด.

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำกับความรุนแรงของภาวะขาดสุราในผู้ป่วยอุบัติเหตุ
โดย ธนวัฒน์ พีรวงศ์, พ.บ.

4. การศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยออทิสติก ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
โดย อนัญญา สินรัชตานันท์, พ.บ.

5. ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด คลินิกไตเทียม โรงพยาบาลสกลนคร
โดย ขจรศักดิ์ วรรณทอง, พ.บ.

6. ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย วรวรรณ จุฑา, กศ.ม., พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, พ.บ., กมลลักษณ์ มากคล้าย, ส.บ., นพพร ตันติรังสี, ปร.ด.

7. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความลังเลใจและความต้องการรับวัคซีนโควิด 19
โดย ชิโนรส ลี้สวัสดิ์, พ.บ., เทอดศักดิ์ เดชคง, พ.บ., ลือจรรยา ธนภควัต, วท.ม.

8. แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
โดย ภาสกร คุ้มศิริ, วท.ม., ศุภวิชญ์ แสนเทพ, วท.บ., ธัญญาภรณ์ คำแก้ว, วท.ม., ธนาภรณ์ กองพล, วท.บ.

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking